Kierunki badań

Działalność naukowa Katedry związana jest z doskonaleniem naukowych podstaw gospodarki wodno-ściekowej, projektowania i eksploatacji wiejskich systemów wodociągowo-kanalizacyjnych a także kształtowania zasobów wód podziemnych oraz powierzchniowych w zlewniach naturalnych i antropogenicznych i obejmuje następujące zagadnienia:

 • analiza nierównomierności odpływu ścieków z wiejskich systemów kanalizacyjnych,
 • analiza zmienności temperatury ścieków w kanalizacji oraz obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków,
 • wpływ wybranych czynników na sprawność unieszkodliwiania zanieczyszczeń w małych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków,
 • innowacyjne rozwiązania w zakresie wymiarowania i konstruowania filtrów piaskowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków,
 • porowate materiały odpadowe w oczyszczaniu wody i ścieków,
 • seminaturalne metody oczyszczania ścieków na terenach wiejskich,
 • obliczanie ilości wód infiltracyjnych i przypadkowych dopływających do sieci kanalizacyjnych oraz ocena wpływu wód obcych na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków,
 • analiza czynników wpływających na wielkość zużycia wody i objętość ścieków odprowadzanych z gospodarstw wiejskich,
 • wielkość i możliwości ograniczenia strat wody w wiejskich systemach wodociągowych,
 • niezawodność i bezpieczeństwo wiejskich systemów wodociągowych,
 • określenie przepływów niskich w zlewniach niekontrolowanych z wykorzystaniem regionalizacji,
 • modelowanie procesów hydrologicznych w zlewniach niekontrolowanych o zróżnicowanym zagospodarowaniu,
 • wpływ retencji zbiornikowej na ilościowe i jakościowe kształtowanie się zasobów wodnych,
 • wykorzystanie półnaturalnych rozwiązań do zagospodarowania wód opadowych z terenów zurbanizowanych,
 • wykorzystanie małej retencji i infiltracji do zagospodarowania ścieków opadowych,
 • badanie wpływu warunków hydrogeologicznych i budowy geologicznej zlewni na fizyczne i chemiczne własności wód podziemnych oraz powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę osiedli wiejskich,
 • hydrodynamika i warunki krążenia wód podziemnych w strefie aktywnej wymiany w zróżnicowanych ośrodkach wodonośnych,
 • procesy geogeniczne i antropogeniczne kształtujące skład chemiczny wód podziemnych wraz z uwzględnieniem działalności mikroorganizmów na chemizm tych wód.
 •  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK