Oferta dla praktyki

 • Analizy jakościowe wody i ścieków
 • Koncepcje i projekty systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Analizy niezawodnościowe funkcjonujących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Operaty wodnoprawne na korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych oraz odprowadzanie ścieków oczyszczonych do środowiska
 • Ekspertyzy hydrogeologiczne pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Projekty i ekspertyzy hydrogeologiczne dotyczące eksploatacji i zagrożeń ujęć wód podziemnych
 • Oceny oddziaływań projektowanych i/lub istniejących inwestycji na systemy wodonośne
 • Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Projekty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • Oceny oddziaływań na środowisko inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • Analiza warunków hydrodynamicznych i hydrogeochemicznych różnych typów ośrodków wodonośnych
 • Dokumentacje hydrologiczne w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych nieprzekształconych antropogenicznie oraz w zlewniach zurbanizowanych
 • Koncepcje rozwiązań zagospodarowania wód opadowych na terenach zurbanizowanych
 • Sporządzanie bilansów wodnych i wodno-gospodarczych
 • Ocena jakościowa zasobów wodnych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK